R.I.

Rasmus Isaksson

Inspiratör, föreläsare, och rådgivare inom mångfaldsområdet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOBBMENTORN

"Jobbmentorn" är ett 2 årigt projekt finansierat av Region Skåne. Projektägare är DHR Skåne läns distrikt (Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet).DHR står för Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet. Med ca. 16000 medlemmar är detta Sveriges största organisation för frågor som handlar om personer med nedsatt rörelsförmåga. Med bl.a. FN:s konvention om mänskliga rättigheter som ledstjärna jobbar man för full delaktighet och lika möjligheter i samhället. DHR finns organiserade på nationell-, distrikts- och avdelningsnivå (kommun).

 

 

Bakgrund

Genom studier, rapporter och medlemmars berättelser vet vi att personer med nedsatt rörelseförmåga har svårare att komma in på arbetsmarknaden än andra. Dessa svårigheter tycks bestå oavsett vilket konjukturläge vi befinner oss i. Det är alltså svårare att få jobb för personer med nedsatt rörelseförmåga även när det går bra för Sverige. 

I våras (2011) startade DHR ett nationellt nätverk för arbetsmarknadsfrågor.

Genom erfarenhetsutbyte belystes många av de problem som medlemmarna själva upplever i relation till arbetsmarknaden. Man upplev att man lotsas planlöst mellan Arbetsförmedlingens olika program och stödinsatser istället för att få ett riktigt jobb. Vidare tyckte man att det från politikers håll görs alldeles för lite på området. Ur dessa diskussioner uppkom grunden till projektet "Jobbmentorn".   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syfte

Syftet med projektet är att skapa en modell för hur man kan öka representationen av personer med nedsatt rörelseförmåga på arbetsmarknaden.

 

Metod

Vi jobbar i tre olika spår. Vi jobbar utifrån attityden om att arbetsgivare faktiskt vill anställa personer med nedsatt rörelseförmåga. Vi tror dock att arbetsgivaren behöver mer kunskap - dels om arbetsförmedlingens olika möjligheter att stödja och underlätta en sådan anställning, dels annan nödvändig kunskap om t.ex. olika diagnoser. Arbetsgivarna som går in i projektet får därför ett paket med denna information.

Det andra spåret inriktar sig på den arbetssökande. Det ska upprättas en "färdplan till arbete" som ska byggas på den arbetssökandes styrkor, intressen, förutsättningar och svagheter. Vi tror att det är viktigt att den arbetssökande själv känner sig delaktig och får vara med och formulera en "färdplan till arbete". På så sätt blir vi överens om vad som behöver göras och den arbetssökande blir mer motiverad. Vi kommer exempelvis erbjuda workshops i självkänsla, föreläsningar och vid behov förmedla kontakter till andra organisationer eller personer.

Det tredje spåret handlar om att sammanföra arbetsgivaren och den anställda i vad vi kallar ett ömsesidigt mentorskap. Arbetsgivaren går förutsättningslöst in i detta projektet, utan krav på att dessa möten ska leda till en anställning. Vi tror dock att detta möte kan skapa ett behov för arbetsgivaren att anställa som han eller hon kanske inte var medveten om tidigare. Om inte, har arbetsgivaren förhoppningsvis fått ny kunskap och kanske fått en del fördomar motbevisade. Den arbetssökande har fått en unik inblick i hur en arbetsgivare tänker kring jobbansökningar, eventuellt tips om hur man kan utveckla sitt personliga brev, tips om hur man ska agera på jobbintervjuer, osv.

Detta möte äger sällan rum för människor med nedsatt rörelseförmåga då de sällan kallas till anställningsintervju, sällan blir erbjuden praktikplatser (då det ofta krockar med andra insatser) och sällan har möjlighet att ta ett sommarjobb på grund av att dessa typer av jobb ofta är mer fysiskt krävande. 

Det finns många arbetsgivare som söker arbetskraft. Vi vet att det finns arbetsgivare som ser positivt på mångfald och vi vet att arbetsförmedlingen har resurser och möjligheter som inte används i den utsträckning som det skulle kunna göras. Vår metod är därför konstruerad med fokus på att ta tillvara på alla möjligheterna, att testa det som inte tidigare testats och att få den arbetssökande att känna ansvaret och makten att påverka sin egen situation.

Under projektets gång kommer vi att samla på oss frågor, erfarenheter av eventuella motgångar/svårigheter, konkreta idéer och förslag. Dessa samlade erfarenheter från projektet kommer att bifogas utvärderingen av modellen och bli presenterade på ett seminarium där vi bjuder in andra organisationer, politiker och Arbetsförmedlingen.

 

 

Projektmål

Projektets övergripande målsättning är:

 • att skapa en modell för att öka representationen av personer med nedsatt arbetsförmåga på arbetsmarknaden.


Konkreta målsättningar under det första året:

 • att sprida information om projektet och därmed ansluta både arbetsgivare och personer med nedsatt rörelseförmåga till projektet. Målet är att 20 personer med nedsatt rörelseförmåga ska ansluta sig till projektet under år 1 och minst lika många arbetsgivare.
 • att etablera nödvändiga kontakter med t.ex. Arbetsförmedlingen, andra organisationer och politiker.
 • att utveckla en hemsida (del av befintlig hemsida med en tydlig profilering av projektet under år 1). 
 • att få igång en fungerande styrgrupp med bl.a. representanter från arbetsförmedlingen, politiken och DHR Skåne läns distrikt.
 • att få igång en första omgång "mentorsmöten".

 

Konkreta målsättningar under det andra året:

 • att fortsätta men mentorskapsträffarna
 • att färdigstlla rapport om eget företagande och nedsatt rörelseförmåga
 • att informera om resultaten i projektet
 • att föreslå förbättringar
 • att färdigställa slutrapporten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss gärna för mer information eller för att göra en intresseanmälan:

Vi söker just nu personer med nedsatt rörelseförmåga som är intresserade att deltaga

i projektet. Vi tar också tacksamt emot intresseanmälan från arbetsgivare och

egenföretagare att medverka i projektet. (inga kostnader tillkommer för någon part

i projektet. Som arbetsgivare förbinder du dig endast att komma på en kort

informationsträff samt att därefter träffa projektdeltagaren vid minst 2 tillfällen.

 

 

Telefonnummer: 0708-715693           E-post  (info@rasmusisaksson.se)          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till Projektsidan

 

 

"Cirka 50 procent av oss med funktions­nedsättning i Sverige i arbetsför ålder har ett jobb. Tittar vi på DHR:s medlemmar, personer med nedsatt rörelseförmåga, är det endast 40 procent, alltså fyra av tio, som har ett arbete. Av dessa fyra är det så få som EN, som har en anställning på den ordinarie arbetsmarknaden och utan lönebidrag. Detta trots att den eftergymnasiala utbildningsnivån bland personer med nedsatt rörelseförmåga är lika hög som bland befolkningen i stort. Detta trots att nedsatt rörelseförmåga definitivt inte är detsamma som nedsatt arbetsförmåga."

(DHR:s förbundsordförande Maria Johansson i LO-tidningen Debatt, 2011-05-06)

 

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Senast uppdaterad: 2012-10-01